Sâphao (Castle of Beinô) Route (Lâthlôh) (Siaha to Sâphao by Road)

Sâphao (Castle of Beinô) Route (Lâthlôh) (Siaha to Sâphao by Road)

Siaha >> Amôbyuh Vaithieh (Zero) >> Kaochao >> New Saikao >> New Laty >> Laty >> Maisa >> Pâlâ >> Lôdawh >> Sâphao.

Note: Lôdawh khih tawhta Sâphao he KM sâkha âhla.