K Sida –  ryh vei  RYH VEI LYRICS CHORUS ryh vei lôhdu â chyu awpa la â ryh vei,Sikhôh lyuhbie dei na hlâ chu;Luhchô bydi lyuhbie chhao cha…

K Sida – Viasa lôhkhy zy VIASA LÔHKHY ZY LYRICS CHORUSKei la ei sai châ ei thei ha tyh,Lôhki ta â kaona zy;Viasa lôhkhy zydua saih u. 3 Tahmâ deikua…

J Lalrindika –  hmie va chi  HMIE VA CHI LYRICS CHORUSHe hawhta veihlâ lyuhbie ,Hlâ thai awpa heta;Na hrozie, nôchâzy zydua ta, hmie va chi, Ooh..â hmie va…

Abisaki Hlychho – Na pawh patlua NA PAWH PATLUA LYRICS CHORUSHlichhy nah Hly-âh hawhta,Chyu lei vâti hrialâh awpa;Na hnazô ei sai châ ta,Kei la pasaih thei va na.

J Ruby – My khah y MY KHAH Y LYRICS CHORUSKei einâ chhaihpa chi he ta nahro â ly ma?Na hro liata khâpa nâ thôhkhei?A thôhkhei chi ta, nâ lypa…

J Ruby – Hnôhlâ daihti HNÔHLÂ DAIHTI LYRICS CHORUSTheipa châ mawh sala,Sohpavaw rielanô hawh khi;Mathlaw chhaota azaw thai aw sala,Tlâh to su to hryh laih ei khoh,Chati hnôhlâ lyna noh,Ei…

Vasty T Azyu – Kyhpachâna pawti KYHPACHÂNA PAWTI LYRICS CHORUSLôhdu bâhlia â cha-ao khoh vâ pi,Cha ti ahy thâ â ngiah lei ta;Kyhpachâna pawti zyh khohpa ta,Lei peirâh padua thlâh…