Puhpa M. Laikaw, CEM ta Mara Rap Icon Season 1 2023 result phuana nata Entertainment Night Programme hmâkhei

PRESS RELEASE
NO.148/2023

SIAHA, 16 Di, 2023, Pachynoh – Atazâ dawh 7:00 PM pa ta Mara Rap Icon Season 1 2023 Result phuana nata Entertainment Night Programme, Mara Hlasa Py, General Headquarters, Siaha pachhuahpanohpa cha Lorrain Square, Siaha Traffic Point liata â hmâhpa châ ta, he programme lia heta Puhpa M. Laikaw, Chief Executive Member, MADC cha khichhai laipa (chief guest) châpa ta â hmâkhei ei.

First Session Programme he Puhpa John Beizachhi Phuto, President, MHP, HQ ta chhihtha ta, Rev. S. Beihruasa ta Abeipa lâ pavaosana devotion daihti â hmâh. Puhpa K. Beingiachhie, Chairman, Mara Rap Icon ta welcome speech reina hnei ta, Satlia S. Beihmosia, Secretary, Mara Rap Icon ta report piena a hnei.

Second Session Programme he Satlia Pachho Nôtlia nata Laihsa Sironi Nôtlia ta pahnie kawpa ta ama host.

First session programme liata Satlia Joseph Zawtha, MHP Gospel Artist, Gospel Garden, MHP Gospel Artist, S. Mari, Zofa Lelte Top 10, MHP Artist nata guest artist Domi zy ta pahnie kawpa ta hlasapa ta zawpi ama palôhpahawh.

Puhpa M. Laikaw, CEM, MADC chata, “Rap music he paritheipa ataopazy eih châ leipa ta, talent hnei pha kawpa, a sia kawpa nata a chatlie kawpa ta a reih/rap theipazy eih a châ,” tahpa ta a reih.

“Missionary eima hnei hlâta cha apalypauasa n’awpa ta bie nah hla nata paritheipa (sahma) hmâpa ta a palypauasa tyhpa châ pi ta, Missionary eima vaw hnei tawh deikua ta cha Khazohpa reithaipa nata Khazohpa vaw chakao pi ta, Chi pho chyh kawpa châ pi ta, Khazohpa ta Missionary miah a piepa he eima vâhnei hmeiseih,” tahpa ta CEM ta a reih.

“Siaha district lia heta birth rate hlâta death rate â sâh via ta, a pei hmeiseih. Drugs vâta chhôhkha hluhpi liata buana y ta, sâtâ heta drugs he chhaichhi ta hmâhpa ta, Mararâh thata pabua ta, paritheipa sei liata âtahpazy drugs namâ râsai para awpa he a peimawh ngaita kaw,” tahpa ta khichhai laipa ta ahawna a tao.

“Paritheipa ataopazy mylâ tawhta paritheipa arâsaipa ta Christmas nata kô thiehpa a pha kawpa ta ei hmâh bâh aw tahpa ta bietaina tao chyu awpa ta he su liata thyutliapa avypazy ei châ haw ei,” tahpa ta CEM ta a reih.

CEM chata, paritheipa ahlao leipa ta Christmas nata kô thiehpa a pha kawpa ta ahmâh chyu awpa ta zawpi a vaw hlaopazy â haw ei.

Guest of honour Puhpa JH. Beihnai, Sport & Youth Officer, MADC Siaha chhaota pasyunabie pha kawpa reina a hnei hra.

Khuly Litho, Vice President, MHP HQ ta vote of thanks reina a hnei khai tawhta first session programme pachhâsapa a châ. Hlasa thaipazy ta hlasapa ta second session he pazaopa a châ.

Mara Rap Icon Season 1 2023 liata lymâ a daopazy:-

  1. Young stoney he sâkhana châ ta phusâ thypangawh a dao.
  2. William K. Beichhitharôna he sânona châ ta phusâ thythô a dao.
  3. Andrew Chhachhai he sâthôhna châ ta phusâ thyno a dao.

ISSUED BY
Information & Publicity Department
Mara Autonomous District Council
Siaha.